Judo.MD 2013 * Seniori * Campionatul Republicii Moldova la Judo (B/F)

Bărbaţi :

FeteCategoria - 60 kg:  
 
Octavian Nacu, locul I  
Eugeniu Goraş, locul II 
Norin Taterescu, locul III
Gheorghe Coşleţ, locul III

Categoria 48 kg:
 
Ana Budescu, locul I
Daniela Maftei, locul II
Elena Festican, locul III
Ecaterina Diaconu, locul IIICategoria – 66 kg:
 
Dumitru Bulai, locul I
Eugeniu Vreme, locul II
Vadim Bunescu, locul III
Veaceslav Plămădeală, locul III

Categoria 52 kg:
 
Tatiana Osoianu, locul I
Cristina Budescu, locul II
Mihael Borş, locul III
Tatiana Odajiu, locul IIICategoria -73 kg:
 
Vladimir Oleinic, locul I
Constantin Arpentin, locul II
Mihail Stîncă, locul III
Dan Burlac, locul II

Categoria 57 kg:
 
Ecaterina Creţu, locul I
Tatiana Iurco, locul II
Ana Bordei, locul III
Diana Caracaş, locul IIICategoria -81 kg:
 
Valeriu Duminică, locul I
Mihail Dubceac, locul II
Nicolai Bîrcă, locul III
Iurie Leu, locul III

Categoria 63 kg:
 
Ana Repida, locul I
Diana Tonu, locul II
Silvia Jiganu, locul III
Elena Bozu, locul IIICategoria -90 kg:
 
Sergiu Oşlobanu, locul I
Constatin Tipa, locul II
Victor Fulga, locul III
Sergiu Graur, locul III

Categoria 70 kg:
 
Mariana Davîdova, locul I
Natalia Repeşco, locul II
Mihaela Bologa, locul III
Eliza Zaharia, locul IIICategoria – 100 kg:
 
Radu Malcic, locul I
Mihail Dragonov, locul II
Evghenii Coreac, locul III
Tudor Dubceac, locul III

Categoria 78 kg:
 
Valeria Carauş, locul I
Sabina Artimciuc, locul IICategoria +100 kg:
 
Iurii Semîchin, locul I
Dumitru Goraş, locul II
Ruslan Cimpoieş, locul III
Serghei Spivac, locul III

Categoria +78 kg:
 
Elena Pavlenco, locul I
Galina Coeva, locul II